Общи условия за ползване на уебсайта UCBCares®

1. Общо. Добре дошли в https://UCBCares.bg (Уебсайт). Този уебсайт е собственост на Ю СИ БИ България ЕООД, фармацевтична компания, българска фармацевтична компания със седалище и на адрес на управление: Лозенец, ул. Сребърна 2Б, ет.9 офис 8Б, 1407 София България, („Ю СИ БИ“). С отварянето и разглеждането на този Уебсайт, Вие приемате настоящите общи условия, като ако не желаете да бъдете обвързани от тях, молим да напуснете този Уебсайт незабавно. Този Уебсайт се поддържа и управлява в България, съгласно българското законодателство. Осъществяването на достъп до този Уебсайт ще се счита за приемане на описаните по-долу общи условия за ползване.

2. Здравна информация/ (Лекарствени продукти). Информацията и материалите на всяка страница от този Уебсайт („Информацията") са събрани с цел да предоставят обща информация за дейностите на Ю СИ БИ и групата от дружества, към която то принадлежи. Част от информацията може да се отнася до определени медицински, здравословни или физически състояния, тяхната превенция и лечение. Настоящата информация се предоставя единствено с образователна цел.

Информацията, съдържаща се на този Уебсайт, не е поместена с цел да предостави или замести лекарска консултация, нито да рекламира, по какъвто и да е начин, което и да е от лекарствата на Ю СИ БИ и групата от дружества, към която то принадлежи. Ю СИ БИ не предлага поставяне на медицинска диагноза или специфична консултация за пациента. Не използвайте тази информацията за диагностициране на здравословен или физически проблем или заболяване. Ако имате каквито и да са притеснения относно Вашето здраве, молим да се консултирате с Вашия лекуващ лекар или квалифициран медицински специалист, за да Ви предоставят подходящ съвет въз основа на Вашите специфични симптоми и състояние.

Този Уебсайт може да съдържа информация за лекарствени продукти, регистрирани по света и които обикновено се набавят само след изписване с рецепта, издадена от лекар или медицински специалист. Тези продукти може да не са налични във всички държави или може да са одобрени или разрешени от държавния регулаторен орган за продажба или употреба с различни показания, дозировка и ограничения в отделните страни. Търговските марки/продуктовите наименования също може да се различават в различните страни. Медицинските специалисти могат да получат пълна медицинска информация от Кратката характеристика на продукта. Пациентите и лекарите следва винаги да търсят от местни медицински източници и регулаторни органи релевантна информация за продукта, касаеща тяхната страна.

3. Ограничение на отговорността. Информацията, поместена на този Уебсайт се предоставя единствено с образователна цел. Въпреки че Ю СИ БИ ще направи всичко необходимо, за да включва точна и актуална информация на този Уебсайт, Ю СИ БИ няма да отговаря по никакъв начин за допуснати грешки или пропуски в съдържанието на този Уебсайт.

Цялата информация се предоставя „такава каквато е “. Следователно, цялата информацията трябва да бъде внимателно оценена от посетителите на Уебсайта, като нито Ю СИ БИ, нито което и да е дружество от неговата група, не предоставят никакви гаранции за пълнотата или точността на информацията, поместена на този Уебсайт, или нейната възможна употреба.

Ю СИ БИ и групата от дружества, към която то принадлежи не носят отговорност за каквито и да са преки, косвени, случайни, последващи, наказателни или други вреди в резултат на употребата, уповаването на, достъпа до или на невъзможността да се използва тази информация, или вреди, произтичащи от каквито и да са промени в съдържанието на този Уебсайт и които Ю СИ БИ може да направи по всяко време.

Информацията, съдържаща се на този Уебсайт, не представлява и не може да се счита, че представлява покана или предложение за инвестиция, или пък по друг начин да се търгува с акции или други ценни книжа в Ю СИ БИ.

4. Авторско право/Използване на информация. Освен ако е посочено друго, всички авторски права върху Информацията са собственост на Ю СИ БИ. Всички права върху информацията са запазени.

Можете безплатно да разглеждате Уебсайта, както и да отваряте, сваляте и използвате Информация от този Уебсайт, включително, но не само, текста и изображенията, но само за лична употреба и при условие че запазите и възпроизведете уведомленията за авторски права и други уведомления за право на собственост, съдържащи се във всяка Информация, свалена от този Уебсайт.

Нямате право да разпространявате, променяте, предавате, употребявате повторно, публикувате повторно или да използвате Информацията по какъвто и да е начин за други цели, освен изрично разрешените на този Уебсайт, без предварителното писмено съгласие на Ю СИ БИ.

С изключение на ограниченото оправомощаване по-горе, с настоящото не Ви се предоставя лиценз или право върху Информацията, съдържаща се на този Уебсайт, нито авторско право на Ю СИ БИ, или на което и да е друго трето лице.

5. Търговски марки/права на собственост. Следва да приемате, че всички наименования на продукти, които виждате на този уебсайт, независимо дали са с едър шрифт или със символа на търговската марка или не, представляват търговски марки, притежавани от или лицензирани в полза на Ю СИ БИ или групата от дружества, към която то принадлежи.

Уебсайтът може също да съдържа също или да посочва патенти, фирмена информация, технологии, продукти, процеси или други права, собственост на Ю СИ БИ и/или на други лица. С настоящото не Ви се предоставя лиценз или права върху която и да е от въпросните търговски марки, патенти, имена на домейни, технологии, продукти, процеси или друга фирмена информация или права на Ю СИ БИ и/или други страни. Не използвайте търговските марки на Ю СИ БИ или техни вариации, които биха заблудили потребителите, в името на Вашия домейн. С това целим потребителите в интернет да не бъдат подведени относно това дали Вие или Ю Си Би е истинският източник на Уебсайта.

6. Линкове към други страници. Този Уебсайт може да съдържа линкове към страници или уебсайтове на трети страни. Ю СИ БИ не гарантира и не отговаря за материалите или информацията, които може да намерите на тези страници или уебсайтове.

7. Линкове към уебсайта на Ю СИ БИ. Не се позволява поставянето на линк към този Уебсайт в никой друг уебсайт без предварителното писмено съгласие на Ю СИ БИ, освен ако той само насочва посетителите към началната страница на този Уебсайт, в отделен изскачащ прозорец, с пълното име на домейна на Ю СИ БИ и с подходящо известие в изскачащ прозорец към посетителя, че отваря уебсайт на трето лице.

8. Достъпност на уебсайта. Ю СИ БИ не гарантира, че достъпът до Уебсайта ще бъде винаги възможен нито че Уебсайтът или сървърът, чрез който Уебсайтът става достъпен, не съдържат вируси или други вредни компоненти. Вие, а не Ю СИ БИ, поемате всички разходи за цялата необходима поддръжка, поправка

или корекции на вашия хардуер, софтуер или информация, независимо дали са причинени от такъв вирус или вреден компонент или не.

9. Ревизия. Ю СИ БИ може по всяко време да преразгледа настоящите общи условия, като качи нови актуализирани такива. Вие сте обвързани от всяка такава ревизия и следва периодично да посещавате тази страница, за да прегледате актуалните общи условия, с които се задължавате.