Политика за защита на личните данни за потребителите на уебсайта UCBCares®

 1. КОИ СМЕ НИЕ И КАК МОЖЕTE ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Под „Ю СИ БИ“ или „Ние“ следва да се разбира „Ю СИ БИ България“ ЕООД, българско дружество, със седалище и на адрес на управление: ж.к. Лозенец, ул. Сребърна 2Б, ет.9, офис 8Б, 1407 София, България.

В качеството си на администратор, т.е. юридическо лице, което определя защо и как информацията, отнасяща се до Вас („лични данни“) се събира и обработва в контекста на следния уебсайт: https://UCBCares.bg („Уебсайт“).Настоящата политика за защита на личните данни се прилага за всички уеб страници, които са част от Уебсайта, включително, но не само до UCBCares за епилепсия, UCBCares за ревматични заболявания, UCBCares за болестта на Паркинсон и др. Ние уважаваме Вашето право на неприкосновеност на личния живот. Ние ще обработваме Вашите лични данни само съгласно описаното на https://UCBCares.bg/ Политика за защита на личните данни („Политиката“) и в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяната на Директива 94/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните или ОРЗД).

Относно въпроси свързани с неприкосновеността на личния живот, включително по отношение на това как събираме, съхраняваме и използваме Вашите лични данни, може да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните (DPO) на Ю СИ БИ, както следва:

 • на имейл: dataprivacy.bulgaria@ucb.com
 • или адрес: гр. София 1407, кв. Лозенец, ул. „Сребърна“ 2Б, ет. 9, офис 8Б

 1. ПРИЧИНИ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политиката урежда събирането, използването и съхраняването на лични данни от страна на Ю СИ БИ, свързани с използването на Уебсайта от Вас. Тази Политика се прилага по отношение на всички потребители на Уебсайта.

Политиката се състои от пет основни компонента и Ви информира относно:

 1. Кои сме ние и как можете да се свърнете с нас;
 2. Причините за приемането на тази Политика;
 3. Целите, за които обработваме Вашите лични данни и свързаните с тях правни основания за обработване, съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД);
 4. Какви са Вашите права във връзка с личните данни, които съхраняваме за Вас и как можете да ги упражнявате; и
 5. Допълнителни подробности относно това как обработваме (включително споделяме) Вашите лични данни.

Тази Политика може да бъде актуализирана периодично, за да бъдат отразени промените в нашите дейности по обработване на лични данни. В такъв случай ние ще публикуваме леснодостъпно известие на Уебсайта, за да Ви информираме за всякакви съществени промени.

 1. ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО НИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ПРИЛОЖИМОТО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Таблицата по-долу описва, за всяка отделна цел, категориите лични данни, които събираме и обработваме за Вас, източникът, от който сме получили тази информация, на какво правно основание я обработваме, за колко дълго я съхраняваме и с кого споделяме Вашите лични данни.

ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА

1. За да направи Уебсайта и неговото съдържание достъпно за Вас, Ю СИ БИ:
Събира следните лични данни за Вас: 1. Данни за електронна идентификация (†). 2. Информация събрана чрез бисквитки (†). Непредоставянето на личните данни, отбелязани с (†) може да доведе до това Уебсайтът (някои функции), да не бъде/ат достъпен/ни
Получава тези лични данни от: Вас, чрез устройството(ата), които използвате за достъп до този Уебсайт
Съхранява (**) Вашите лични данни за: Виж нашата Политика за бисквитки
Споделя Вашите лични данни с: Дъщерни дружества/филиали и трети страни, обработващи лични данни на Ю СИ БИ (както е описано в раздел 5.А)
Позовава се на следното правно основание съгласно ОРЗД: (i) Обработка необходима за изпълнение на договор с Вас (ii)За тези „бисквитки“, които изискват Вашето съгласие, обработката се основа на Вашето съгласие (Вижте Политиката за бисквитки за повече информация)
2. За да поддържаме и подобрим функционалността на Уебсайта (включително като го направим по-интуитивен) и за да разберем по-добре моделите на потребление, ние използваме „бисквитки“, които ни позволяват да оценим - на обобщено ниво – използването на нашия Уебсайт и това как потребителите (включително Вие) осъществяват достъп до различни функции на нашия Уебсайт. В този контекст, Ю СИ БИ:
Събира следните лични данни за Вас: 1. Данни за електронна идентификация (†). 2. Информация събрана чрез бисквитки (†). Непредоставянето на личните данни, отбелязани с (†) може да доведе до това Уебсайтът (някои функции) да не бъде/ат достъпен/ни.
Получава тези лични данни от: Вас, чрез устройството(ата), които използвате за достъп до този уебсайт
Съхранява (**) Вашите лични данни за: Виж нашата Политика за бисквитки
Споделя личните Ви данни с: Дъщерни дружества/филиали и трети страни, обработващи лични данни на Ю СИ БИ (както е описано в раздел 5.А)
Позовава се на следното правно основание съгласно ОРЗД: За тези „бисквитки“, които изискват Вашето съгласие, обработването се основа на Вашето съгласие (Вижте Политика за бисквитки за повече информация). В останалите случаи, обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от Ю СИ БИ да извършва своята бизнес дейност и да подобрява предлагането на своите продукти и услуги. За тази цел, Ю СИ БИ се стреми на поддържа справедлив баланс между нуждата да обработва Вашите лични данни и опазването на Вашите права и свободи, включително защитата на Вашата неприкосновеност. За повече информация или ако имате някакви въпроси относно това как оценяваме наличието на този баланс, можете да се свържете с нас, чрез някой от каналите за комуникация, посочени в Раздел 1 – Кои сме ние и как можете да се свържете с нас.
3. С цел поддържане на сигурността на Уебсайта (включително откриване и предотвратяване на злонамерени дейности или фалшив трафик на Уебсайта), Ю СИ БИ:
Събира следните лични данни за Вас: 1. Данни за електронна идентификация (†). 2. Информация събрана чрез бисквитки (†). Непредоставянето на личните данни, отбелязани с (†) може да доведе до това Уебсайтът (някои функции) да не бъде/ат достъпен/ни
Получава тези лични данни от: Вас, чрез устройствата, които използвате за достъп до този Уебсайт
Съхранява (**) Вашите лични данни за: Вижте нашата Политика за бисквитки
Споделя Вашите лични данни с: Дъщерни дружества/филиали и трети страни, обработващи лични данни на Ю СИ БИ (както е описано в раздел 5.А)
Позовава се на следното правно основание съгласно ОРЗД: За тези „бисквитки“, които изискват Вашето съгласие, обработката се основава на Вашето съгласие (вижте Политика за бисквитки за повече информация). В останалите случаи, обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от Ю СИ БИ, да защитава своята ИТ инфраструктура и да поддържа сигурността на своите бизнес активи. За тази цел, Ю СИ БИ се стреми на поддържа справедлив баланс между нуждата да обработва Вашите лични данни и опазването на Вашите права и свободи, включително защитата на Вашата неприкосновеност. За повече информация или ако имате някакви въпроси относно това как оценяваме наличието на този баланс, можете да се свържете с нас, чрез някой от каналите за комуникация, посочени в Раздел 1 – Кои сме ние и как можете да се свържете с нас.
4. За да се даде възможност на Ю СИ БИ да изпълни своите законови задължения (включително, но не само, в областта на фармакологичната бдителност), Ю СИ БИ:
Събира следните лични данни за Вас: Всяка законово изисквана информация (†). Непредоставянето на личните данни, отбелязани с (†) може да възпрепятства Ю СИ БИ да спазва задълженията си в съответствие с приложимото законодателство
Получава тези лични данни от: Вие
Съхранява (**) Вашите лични данни за: За толкова дълго, колкото се изисква по закон
Споделя Вашите лични данни с: (i) Компетентни държавни и други регулаторни органи (ii) Дъщерни дружества / филиали и трети страни, обработващи лични данни на Ю СИ БИ (както е описано в раздел 5.A)
Позовава се на следното правно основание съгласно ОРЗД: Спазване на нашите законови задължения. За повече информация относно обработката на лични данни от Ю СИ БИ в рамките на докладването на нежелани събития, молим да прегледате Политиката за защита на личните данни за фармакологична бдителност на Ю СИ БИ
5. За да се даде възможност на Ю СИ БИ, да отговори на Вашите онлайн запитвания, подадени чрез цифровия уеб-формуляр на UCBCares®:
Събира следните лични данни за Вас: 1. Лични данни, които предоставяте (доколкото е относимо за съответната държава, в която попълвате уеб-формуляра): (a) Вашето собствено име (†) (b) Фамилно име (†) (c) Адрес на електронна поща (в случай че е заявен отговор по електронна поща) (†) (d) Телефонен номер (в случай че е заявен отговор по телефон/факс) (†)(e) Номер на Факс (в случай че е заявен отговор по Факс (f) Домашен адрес (в случай че е заявен отговор по пощата) (†) (g) Град (†) (h) Държава (†) (i) Пощенски код (†) (j) Пол (†) (k) Предпочитано време за контакт за отговор на Вашето запитване по телефона (напр. ден от седмицата, сутрин / следобед / вечер) (†) 2. Предметът на Вашата заявка, избран от падащото меню; 3. Вашето положение / потребителски профил, избран от падащото мен (†): (напр. Медицински специалист, пациент, болногледач или друг тип потребител на уебсайта и т.н.); 4. Ако приемате продукт на Ю СИ БИ, продуктът, който приемате, избран от падащото меню (†); 5. Всяка друга информация, която попълвате в свободното текстово поле. Непредоставянето, когато това се изисква, на личните данни, отбелязани с (†) може да възпрепятства Ю СИ БИ да отговори адекватно на Вашето запитване или искане
Получава тези лични данни от: Вас
Съхранява (**) Вашите лични данни за: 1. Информацията, съхранявана в нашата Медицинска информационна система: (i) въз основа на Вашето съгласие, за максимална продължителност от пет (5) години; или (ii) за изпълнение на нашите законови задължения, за толкова дълго, колкото се изисква по закон 2. В останалите случаи, за времето необходимо, за да се предостави отговор на Вашето запитване и не повече от двадесет и осем
(28) дни след това
Споделя Вашите лични данни с: (i) За докладване на нежелани събития, компетентните държави и други регулаторни органи (ii) Дъщерни дружества / филиали и трети страни, обработващи лични данни на Ю СИ БИ (както е описано в раздел 5.A)
Позовава се на следното правно основание съгласно ОРЗД: (i) (i) Обработка, необходима за изпълнение на договор с Вас (ii) Обработка въз основа на Вашето съгласие за всички свързани със здравето данни, които предоставяте (iii) Спазване на нашите законови задължения относно информацията за нежелани събития, която предоставяте. За повече информация относно обработката на лични данни от Ю СИ БИ в рамките на докладването на нежелани събития, молим да прегледате Политика за защита на личните данни за фармакологична бдителност на Ю СИ БИ
6. За да се даде възможност на Ю СИ БИ да отговори на Вашите онлайн запитвания, подадени чрез адреса на електронна поща на UCBCares®:
Събира следните лични данни за Вас: 1. Адрес на електронна поща. 2. Всяка друга информация, която включвате във вашия имейл (†). Непредоставянето, когато това се изисква, на личните данни, означени с (†) може да възпрепятства Ю СИ БИ да отговори адекватно на Вашето запитване или искане
Получава тези лични данни от: Вас
Съхранява (**) Вашите лични данни за: Дъщерни дружества / филиали и трети страни, обработващи лични данни на Ю СИ БИ (както е описано в раздел 5.A)
Споделя личните Ви данни с: (i) Обработка, необходима за изпълнение на договор с Вас (ii) Обработка въз основа на Вашето съгласие за всички свързани със здравето данни, които предоставяте (iii) Спазване на нашите законови задължения относно информацията за нежелани събития, която предоставяте. За повече информация относно обработката на лични данни от Ю СИ БИ в рамките на докладването на нежелани събития, молим да прегледате Политика за защита на личните данни за фармакологична бдителност на Ю СИ БИ

(**) Ние ще съхраняваме Вашите лични данни в съответствие със сроковете за съхранение, посочени в таблицата по-горе. Тези срокове на съхранение, включени в нашата политика за съхранение на данни, са определени според:

• Приложими законови изисквания;
• Насоки за най-добри практики в отрасъла; и
• За тези категории данни, за които не се прилагат изрични законови изисквания, се вземат предвид дадени други определящи фактори, като необходимостта да се докаже или изпълни дадена транзакция или договор, да се приложат нашите политики и т.н.

Ние ще изтрием Вашите лични данни, след като гореспоменатите срокове за съхранение изтекат, или ако възразите срещу или оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни (доколкото такава обработка се основава на Вашето съгласие), освен когато е необходимо да задържим такива данни за установяване, упражняване или защита на правни претенции, за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, за спазване на законово задължение съгласно правото на Европейския съюз или на държава-членка, което изисква такава по-нататъшна обработка, или когато се налага да докажем или изпълним транзакция или договор, или да приложим нашите политики.

 1. ВАШИТЕ ПРАВА И КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНЯВАТЕ

4.A. Вашите права

Право на достъп
Имате право да получите потвърждение от нас относно това дали обработваме или не Ваши лични данни, и ако да, правото (доколкото това не засяга неблагоприятно правата и свободите на други лица) да получите от нас копие на Вашите лични данни. За повече информация, можете да видите Раздел 4.В „Как да упражните Вашите права."

Правото на коригиране
Имате право да поискате от нас да поправим без неоправдано забавяне всякакви неточни лични данни, относно Вас. Можете също така да поискате да допълним Ваши непълни лични данни, като ни предоставите допълнително известие, съдържащо такава допълнителна информация. За повече информация, можете да видите Раздел 4.В „Как да упражните Вашите права."

Право на изтриване
Имате право да поискате от нас да изтрием без неоправдано забавяне личните данни, отнасящи се до Вас, когато е налице едно от следните условия:

• Вашите лични данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били обработвани;
• Вие сте оттеглили съгласието си - за тези дейности по обработване, основани на Вашето съгласие - и нямаме друго приложимо правно основание за такова обработване;
• Вие възразявате срещу обработването на Вашите лични данни (за повече информация относно правото на възражение вижте по-долу) и не са налице законни основания за такова обработването, които да имат преимущество;
• Вашите лични данни са обработвани незаконосъобразно;
• Вашите лични данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законово задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава-членка на ЕС, което се прилага спрямо Ю СИ БИ;

Моля, обърнете внимание, че Вашето право на изтриване не се прилага, дотолкова доколкото обработването е необходимо за:

• упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;
• спазване на правото на Европейския съюз или правото на държава-членка на ЕС, което се прилага спрямо Ю СИ БИ;
• причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9 (2)(з), и (и) от ОРЗД; както и параграф 9(3) от ОРЗД;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели в съответствие със съответните разпоредби на ОРЗД;
• установяване, упражняване или защита на правни претенции.

За повече информация, можете да видите Раздел 4.В „Как да упражните Вашите права“.

Право на ограничаване на обработването
Имате право да получите от Ю СИ БИ ограничаване на обработването на личните Ви данни, когато се прилага едно от следните условия:

• Вие оспорвате - добросъвестно - точността на личните Ви данни, притежавани от нас, като в този случай ограничаването на обработването се прилага за период, който ни позволява да проверим точността на Вашите лични данни;
• Обработването е незаконосъобразно и Вие възразявате срещу изтриването им, като вместо това искате ограничаване на тяхното използване;
• Ние вече не се нуждаем от Вашите лични данни, но Вие изисквате тяхното запазване за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
• Вие сте възразили срещу обработването на Вашите личните данни от страна на Ю СИ БИ в съответствие със съответната разпоредба на ОРЗД, като в този случай ограничаването на обработването ще се прилага за срока, който ни е необходим, за да проверим дали нашите законови основания имат преимущество пред Вашите интереси.

Моля, обърнете внимание, че независимо от горепосоченото, все пак ние имаме право да продължим да съхраняваме Вашите лични данни (през целия период на ограничение) или да обработваме Вашите лични данни за установяване, упражняване или защита на правни претенции, или за защита правата на друго физическо или юридическо лице. Ако сте поискали ограничаване на обработването, ние ще Ви информираме предварително преди премахването на ограничаването на обработването. За повече информация, можете да видите Раздел 4.В „Как да упражните Вашите права“.

Право на преносимост на данните
Вие имате право (доколкото това не се отразява неблагоприятно на правата и свободите на други лица) да получите Вашите лични данни, които сте предоставили на Ю СИ БИ, в структуриран, широко използван и подходящ за машинно четене формат и да предоставите тези данни на друг администратор, без създаването на пречки от страна на Ю СИ БИ, когато обработването е:

• въз основа на Вашето съгласие или на договор; и
• се извършва по автоматизиран начин.

За повече информация, можете да видите Раздел 4.В „Как да упражните Вашите права“.

Право на възражение срещу обработването
Вие имате право да възразите по всяко време на основания свързани с Вашето конкретно положение, срещу обработването на Ваши лични данни от Ю СИ БИ, което се основава на законните интереси, преследвани от Ю СИ БИ като администратор. В този случай Ю СИ БИ ще преустанови обработването на Вашите лични данни, освен ако:

• Ю СИ БИ демонстрира наличието на основателни, законни съображения за обработването, които имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи; или
• За установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, което включва профилиране, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. За повече информация, можете да видите Раздел 4.В „Как да упражните Вашите права.“

Право да оттеглите съгласие
Когато обработването се основава на Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието, преди неговото оттегляне. За повече информация, можете да видите Раздел 4.В „Как да упражните Вашите права.“

4.B. Как да упражните Вашите права
Ако желаете да упражните някое от посочените по-горе права, молим да се свържете се с Длъжностното лице по защита на личните данни на Ю СИ БИ на следния адрес на електронна поща: dataprivacy.bulgaria@ucb.com, или да се свържете с нас на следния адрес: „Ю СИ БИ България“ ЕООД, ж.к. Лозенец, ул. Сребърна 2Б, ет.9 офис 8Б, 1407 София, България. Молим ясно да посочите правото (правата), които искате да упражните, както и да посочите своите данни за контакт (включително валиден адрес на електронна поща или пощенски адрес), за да можем да отговорим на Вашето искане. Молим да имате предвид, че може да бъдете помолени да представите доказателства за установяване на самоличността Ви.

Когато се свържете с нас, за да упражните някое от посочените по-горе права, ние ще отговорим на Вашето искане в рамките на един месец след получаването му. Този срок може да бъде удължен с два допълнителни месеца, при необходимост, но в този случай ние ще Ви информираме за такова удължаване в рамките на един месец от получаване на първоначалното Ви искане, както и за причините за забавянето.

Право да се подаде жалба пред надзорен орган
В съответствие с член 77 от ОРЗД имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на Европейския съюз (ЕС), по Вашето обичайно местопребиваване, работно място или по мястото на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на Вашите лични данни от Ю СИ БИ нарушава ОРЗД. Моля, посетете уебсайта на съответния национален надзорен орган за повече информация как да подадете такава жалба.

 1. ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА НАЧИНА, ПО КОЙТО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

5.A. С кого споделяме Вашите лични данни

Принципно положение
Ние ще разкрием Вашите лични данни единствено както е описано в настоящата Политика (както е допълнително изяснено по-горе), която може да бъде актуализираната периодично.

Дъщерни дружества/ Филиали и трети страни, обработващи лични данни
Ю СИ БИ прехвърля или разкрива Вашите лични данни на своите филиали/дъщерни дружества и трети страни, които са наши доставчици на услуги, обработващи лични данни от името на Ю СИ БИ, за целите посочени по-горе.

Трети страни, доставчици на услуги, включително ИТ услуги и компании за уеб хостинг, доставчици на свързаност (интернет), доставчик на услуга за анализи на данни (Google) и услуги по проследяване, както и доставчици на услуги, които предоставят техническа и административна поддръжка на Уебсайта и свързаните с него ИТ системи. Тези доставчици на услуги предоставят услугите си от места в рамките на ЕС (включително Германия, Малта и Ирландия) и извън EC (Обединеното кралство, Google (САЩ)).

Други трети страни включват държавни и други регулаторни органи (вижте по-долу в настоящата Политика) и потенциално трети страни, с които Ю СИ БИ може да се слее, или които могат да бъдат придобити от Ю СИ БИ (вижте по-долу в настоящата Политика).

Спазване на нормативни изисквания и искания в рамките на съдебни производства
Ю СИ БИ ще разкрие Вашите лични данни, когато:

• се изисква от Ю СИ БИ да направи това съгласно приложимото законодателство, от държавен орган или от правоприлагащ орган;
• е необходимо, за да установим или упражним нашите законни права или за защита срещу правни претенции;
• е необходимо за разследване, предотвратяване или предприемане на действия срещу незаконни дейности, предполагаеми измами, в случай че е налице потенциална заплаха за физическата безопасност на някое лице, нарушения на нашите политики, или когато по друг начин това се изисква от закона.

Други
Ако трета страна придобие цялата (или в значителна степен цялата) наша бизнес дейност и/или активи, ние ще разкрием Вашите лични данни на тази трета страна във връзка с придобиването. Това оповестяване обаче ще се извършва при спазване на и в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните, включително ОРЗД.

5.B. Международни трансфери
Ю СИ БИ ще прехвърли Вашите лични данни на своите филиали, включително на нашите филиали извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). В този случай Ю СИ БИ разчита на Обвързващите корпоративни правила на Ю СИ БИ.

Ю СИ БИ ще прехвърли Вашите лични данни на определени трети страни, доставчици на услуги както в рамките на ЕИП (включително Германия, Малта, и Ирландия), така и извън ЕИП (Великобритания, САЩ).

Прехвърлянето на Вашите лични данни на трети страни, доставчици на услуги в страни извън ЕИП, които не гарантират подходящо равнище на защита (на лични данни), се извършва въз основа на Стандартни договорни клаузи, които са били сключени между Ю СИ БИ и съответната трета страна, доставчик на услуги. Можете - като упражните правата си, описани по-горе в раздел 4.В (Как да упражните Вашите права) - да получите копие от съответните подходящи гаранции, които Ю СИ БИ е въвело или да поискате от Ю СИ БИ да Ви насочи към мястото, където те са достъпни.

При липса на горепосочените подходящи гаранции, Ю СИ БИ може — доколкото е разрешено съгласно с и в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните (включително ОРЗД) — да разчита на дерогация, приложима към конкретната ситуация (напр. изричното съгласие на субекта на данните, необходимост на обработването за изпълнение на договор, необходимост на обработването за установяване, упражняване или защита на правни претенции).

За повече информация относно това как Google обработва личните Ви данни в рамките на Гугъл Аналитикс (Google Analytics), можете да се консултирате с Как Google обработва данните, когато използвате сайтовете или приложенията на нашите партньори

5.C. Хипервръзки към сайтове на трети страни

Този Уебсайт може да съдържа хипервръзки към други уебсайтове, управлявани от трети страни, включително, но не само, пациентска организация и други информационен ресурс, определени сайтове на социални медии, като YouTube, Vimeo и т.н. Настоящата политика се прилага единствено по отношение на този Уебсайт. Уебсайтовете на трети страни се управляват съгласно техните собствени условия за ползване. Следователно, следва винаги внимателно да проверявате политиките за защита на личните данни и за бисквитки на уебсайтове на трети страни, преди да приемете да бъдете пренасочени към тях.